سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

مینا مُرّصع است تو گویی به لاجورد

مرجان مُوشّحَ است تو گویى به کهرباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - مینا مُرّصع است تو گویی به لاجورد

ldkh lُvّwu hsj j, ',dd fi gh[,vn

lv[hk lُ,aّpَ hsj j, ',dى fi ;ivfhتعداد ابیات منتشر شده : 380540