سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

این خرّمی اگر ز صبا حاصل آمدست

لطف نسیم طبع تو دارد مگر صباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - این خرّمی اگر ز صبا حاصل آمدست

hdk ovّld h'v c wfh phwg Hlnsj

gxt ksdl xfu j, nhvn l'v wfhتعداد ابیات منتشر شده : 380525