سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ای ملک را ز حشمت و فرمان تو شرف

ای خلق را به همت و احسان تو رباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ای ملک را ز حشمت و فرمان تو شرف

hd lg; vh c palj , tvlhk j, avt

hd ogr vh fi ilj , hpshk j, vfh


 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 380511