سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

هرکاو به لفظ جزل تو را افرین کند

از جود تو عطای جَزیلش بود جزاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - هرکاو به لفظ جزل تو را افرین  کند

iv;h, fi gtz [cg j, vh htvdk ;kn

hc [,n j, uxhd [َcdga f,n [chتعداد ابیات منتشر شده : 380496