سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

هرگه که من به نظم ثنای تو گفته ام

توگفته ای به نثر مرا بیشتر ثناآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - هرگه  که من به نظم ثنای تو گفته ام

iv'i ;i lk fi kzl ekhd j, 'tji hl

j,'tji hd fi kev lvh fdajv ekhتعداد ابیات منتشر شده : 380496