سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تو بر سر ملا بستایی همی مرا

من چون کنم ستایش تو بر سر مَلاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تو بر سر ملا بستایی همی مرا

j, fv sv lgh fsjhdd ild lvh

lk ],k ;kl sjhda j, fv sv lَghتعداد ابیات منتشر شده : 373712