سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

گر رفت در ثنای تو تاخیر مدتی

هرگز نرفت روزی تقصیر در دعاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - گر رفت در ثنای تو تاخیر مدتی

'v vtj nv ekhd j, jhodv lnjd

iv'c kvtj v,cd jrwdv nv nuhتعداد ابیات منتشر شده : 380540