سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

صحرای دولت تو خوش و سبز و خرم است

نتوان گرفت بیهده در خانه انزواآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - صحرای دولت تو خوش و سبز و خرم است

wpvhd n,gj j, o,a , sfc , ovl hsj

kj,hk 'vtj fdini nv ohki hkc,hتعداد ابیات منتشر شده : 380525