سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

خنجر ترکان او را بر ظفر باشد مدار

تا مدار اختر و افلاک باشد بر مدرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - خنجر ترکان او را بر ظفر باشد مدار

ok[v jv;hk h, vh fv ztv fhan lnhv

jh lnhv hojv , htgh; fhan fv lnvتعداد ابیات منتشر شده : 206498