سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

روا بود که من اسرار شعر بنمایم

که رای روشن تو واقف است بر اسرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - روا بود که من اسرار شعر بنمایم

v,h f,n ;i lk hsvhv auv fklhdl

;i vhd v,ak j, ,hrt hsj fv hsvhv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260