سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

حق گزاری با سخاوت حق شناسی با کَرَم

حق پسندی با لطافت حق پذیری با وقارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - حق گزاری با سخاوت حق شناسی با کَرَم

pr 'chvd fh soh,j pr akhsd fh ;َvَl

pr \sknd fh gxhtj pr \bdvd fh ,rhv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260