سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ای اصل ملک و دولت ای تاج دین و دنیا

ای عابده چون مریم ای زاهده چو زهراآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 59270