سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ای اصل ملک و دولت ای تاج دین و دنیا

ای عابده چون مریم ای زاهده چو زهراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ای اصل ملک و دولت ای تاج دین و دنیا

hd hwg lg; , n,gj hd jh[ ndk , nkdh

hd uhfni ],k lvdl hd chini ], civhتعداد ابیات منتشر شده : 249953