سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

از بردن خواری دل من بارکشیدست

زین پس نبرد خواری و زین پس نکشد بارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - از بردن خواری دل من بارکشیدست

hc fvnk o,hvd ng lk fhv;adnsj

cdk \s kfvn o,hvd , cdk \s k;an fhv


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267