سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چون نیست دلم شاد به دیدار دلارام

بر خصم کنم راز دل خویش پدیدارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چون نیست دلم شاد به دیدار دلارام

],k kdsj ngl ahn fi ndnhv nghvhl

fv owl ;kl vhc ng o,da \ndnhv


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727