سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

چیزی که از آن هوش تو و بخت تو تازه است

در هوش همی پرور و در طبع همی دارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - چیزی که از آن هوش تو و بخت تو تازه است

]dcd ;i hc Hk i,a j, , foj j, jhci hsj

nv i,a ild \v,v , nv xfu ild nhv


 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285429