سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

باقی بود این نعمت و دیگر همه فانی

آسان بود این خدمت و دیگر همه دشوارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - باقی بود این نعمت و دیگر همه فانی

fhrd f,n hdk kulj , nd'v ili thkd

Hshk f,n hdk onlj , nd'v ili na,hv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586