سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

نازی که نه او بخشد و فخری که نه اوراست

آن ناز بود محنت و آن فخر بود عارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - نازی که نه او بخشد و فخری که نه اوراست

khcd ;i ki h, foan , tovd ;i ki h,vhsj

Hk khc f,n lpkj , Hk tov f,n uhv


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727