سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

گر خصم تو دارد علم بخت به عیوق

بخت و علم خصم ز عیوق فرود آرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - گر خصم تو دارد علم بخت به عیوق

'v owl j, nhvn ugl foj fi ud,r

foj , ugl owl c ud,r tv,n Hvتعداد ابیات منتشر شده : 288239