سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

اقبال بر او فتنه شد و بخت بر او وَقْف

چون راه نمودش سوی درگاه تو جبارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - اقبال بر او فتنه شد و بخت بر او وَقْف

hrfhg fv h, tjki an , foj fv h, ,َrْt

],k vhi kl,na s,d nv'hi j, [fhv


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419