سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

تا پیر و جوان است و ضعیف است و هنرور

تا خرد و بزرگ است و مطیع است وگنه کارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - تا پیر و جوان است و ضعیف است و هنرور

jh \dv , [,hk hsj , qudt hsj , ikv,v

jh ovn , fcv' hsj , lxdu hsj ,'ki ;hv


 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی گاو در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419