سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

با فرّخی و روزبهه باد مبارک

نوروز تو و عید تو در آذر و آذارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - با فرّخی و روزبهه باد مبارک

fh tvّod , v,cfii fhn lfhv;

k,v,c j, , udn j, nv Hbv , Hbhv


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی صدا در همه ی آثار
 • جستجوی صنما در حافظ
 • جستجوی دیوار در همه ی آثار
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285419