سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

خیمه ها بین زده به صحرا بر

جون سمائی به روی دریا برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - خیمه ها بین زده به صحرا بر

odli ih fdk cni fi wpvh fv

[,k slhئd fi v,d nvdh fvتعداد ابیات منتشر شده : 285739