سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

زردگل بین دمیده بر سبزه

راست چون کهربا به مینا برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - زردگل بین دمیده بر سبزه

cvn'g fdk nldni fv sfci

vhsj ],k ;ivfh fi ldkh fvتعداد ابیات منتشر شده : 285739