سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

ژاله بین بر سمن فتاده چنانک

اشک وامق به روی عذرا برآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - ژاله بین بر سمن فتاده چنانک

Vhgi fdk fv slk tjhni ]khk;

ha; ,hlr fi v,d ubvh fv


 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی روزگار در فردوسی
 • جستجوی خلق خوش در اوحدی
 • جستجوی فرزند در همه ی آثار
 • جستجوی رباعیات در خیام نیشابوری
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712