سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

مرآن باغ را باغبان دولت است

که آرد چنین باغبانی دگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - مرآن باغ را باغبان دولت است

lvHk fhy vh fhyfhk n,gj hsj

;i Hvn ]kdk fhyfhkd n'v


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630