سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

کسی که پشت کند پیش تیر او چوکمان

سعادت ابد از تیر چرخ یابد تیرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - کسی که پشت کند پیش تیر او چوکمان

;sd ;i \aj ;kn \da jdv h, ],;lhk

suhnj hfn hc jdv ]vo dhfn jdv

تعداد ابیات منتشر شده : 466260