سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
امیر معزی

در قدح مشک بوی باده بیار ای غلام

وز لب یاقوت رنگ بوسه بده ای پسرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

امیر معزی - در قدح مشک بوی باده بیار ای غلام

nv rnp la; f,d fhni fdhv hd yghl

,c gf dhr,j vk' f,si fni hd \svتعداد ابیات منتشر شده : 206541