سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

گفتی که ترا جان و جهان جز من نیست

ای جان جهان به خاک پای تو که نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - گفتی که ترا جان و جهان جز من نیست

'tjd ;i jvh [hk , [ihk [c lk kdsj

hd [hk [ihk fi oh; \hd j, ;i kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 412888