سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

گفتی که ترا جان و جهان جز من نیست

ای جان جهان به خاک پای تو که نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - گفتی که ترا جان و جهان جز من نیست

'tjd ;i jvh [hk , [ihk [c lk kdsj

hd [hk [ihk fi oh; \hd j, ;i kdsj

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474627