سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

عیبی نبود گر فلکم سیم نداد

چونان که ز نان استدنم بیمی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - عیبی نبود گر فلکم سیم نداد

udfd kf,n 'v tg;l sdl knhn

],khk ;i c khk hsjnkl fdld kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 412888