سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

محنت زده ای که کلبه ای داشت به دشت

در نعمت و ناز دیدمش برمی گشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - محنت زده ای که کلبه ای داشت به دشت

lpkj cni hd ;i ;gfi hd nhaj fi naj

nv kulj , khc ndnla fvld 'ajتعداد ابیات منتشر شده : 407811