سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

جواب سلام رهی باز ده

سلام علیک ای جفاپیشه یارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - جواب سلام رهی باز ده

[,hf sghl vid fhc ni

sghl ugd; hd [th\dai dhvتعداد ابیات منتشر شده : 251642