سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

در جهان برنیاید آب به آب

عشقت ار آب بر جهان راندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - در جهان برنیاید آب به آب

nv [ihk fvkdhdn Hf fi Hf

uarj hv Hf fv [ihk vhkn

تعداد ابیات منتشر شده : 509640