سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

تا هست علوم را مبادی

تا هست امور را عواقبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - تا هست علوم را مبادی

jh isj ug,l vh lfhnd

jh isj hl,v vh u,hrfتعداد ابیات منتشر شده : 407782