سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

شعر من در جهان سمر زان شد

که شعار تو در جهان سمرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - شعر من در جهان سمر زان شد

auv lk nv [ihk slv chk an

;i auhv j, nv [ihk slvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165