سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

در وقایع گره گشای امور

رای رایت کش رزین تو بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - در وقایع گره گشای امور

nv ,rhdu 'vi 'ahd hl,v

vhd vhdj ;a vcdk j, fhn


 • جستجوی شراب یار در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی شرف در همه ی آثار
 • جستجوی نیکی در فردوسی
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی زلف در عراقی
 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975