سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت

از تو عزم ای ملک و از ملک العرش ظفرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - از تو رزم ای شه و از بخت موافق نصرت

hc j, vcl hd ai , hc foj l,htr kwvj

hc j, ucl hd lg; , hc lg; hguva ztvتعداد ابیات منتشر شده : 364441