سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

همیشه تا بود ارکان مؤثر

همیشه تا بودگردون مؤثرآیا این شعر را می پسندید؟
تعداد ابیات منتشر شده : 167058