سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

ژاله خورشید شعله بارد اگر

درجهد برق خاطرش به غمامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - ژاله خورشید شعله بارد اگر

Vhgi o,vadn augi fhvn h'v

nv[in fvr ohxva fi ylhl


 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در سعدی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی شاهوش در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712