سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

نهان و پدا گفتی که معنی ایست دقیق

ورای قوت ادراک در لباس سخنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - نهان و پدا گفتی که معنی ایست دقیق

kihk , \nh 'tjd ;i lukd hdsj nrdr

,vhd r,j hnvh; nv gfhs sok

تعداد ابیات منتشر شده : 510165