سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

چنان روز بر ما سیه کرد بی تو

که کس مان ندیدی سپیدی دندانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - چنان روز بر ما سیه کرد بی تو

]khk v,c fv lh sdi ;vn fd j,

;i ;s lhk kndnd s\dnd nknhkتعداد ابیات منتشر شده : 251627