سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

نظرت حافظ نظام امور

قلمت محور مدار جهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - نظرت حافظ نظام امور

kzvj phtz kzhl hl,v

rglj lp,v lnhv [ihkتعداد ابیات منتشر شده : 407811