سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

فتح البابی بکردم آخر هم

با آنکه تو از ورای این بابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - فتح البابی بکردم آخر هم

tjp hgfhfd f;vnl Hov il

fh Hk;i j, hc ,vhd hdk fhfdتعداد ابیات منتشر شده : 285739