سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

تا هست ز شصت دور در سرعت

ایام چو تیرهای پرتابیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - تا هست ز شصت دور در سرعت

jh isj c awj n,v nv svuj

hdhl ], jdvihd \vjhfdتعداد ابیات منتشر شده : 285739