سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

گر مرا از شاعری حاصل همین عارست و بس

موجب توبه است و جای آنکه دیوان بستریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - گر مرا از شاعری حاصل همین عارست و بس

'v lvh hc ahuvd phwg ildk uhvsj , fs

l,[f j,fi hsj , [hd Hk;i nd,hk fsjvd


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288281