سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

در شکار از پی سائل تازی

در نماز آیت احسان خوانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - در شکار از پی سائل تازی

nv a;hv hc \d shئg jhcd

nv klhc Hdj hpshk o,hkd


 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644