سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

دلش با بحر اخضر توامانست

ولیکن او بدین بی ساحلی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - دلش با بحر اخضر توامانست

nga fh fpv hoqv j,hlhksj

,gd;k h, fndk fd shpgd kdsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165