سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

جریده ایست نهاد سیه سپید جهان

که روزگار درو جز قضای بد ننوشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - جریده ایست نهاد سیه سپید جهان

[vdni hdsj kihn sdi s\dn [ihk

;i v,c'hv nv, [c rqhd fn kk,ajتعداد ابیات منتشر شده : 364441