سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

نعال بارگاه ترا گرد دستگاه

بر جای نعل و میخ هلال و بنات بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - نعال بارگاه ترا گرد دستگاه

kuhg fhv'hi jvh 'vn nsj'hi

fv [hd kug , ldo ighg , fkhj fhnتعداد ابیات منتشر شده : 364441