سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

زاندیشهٔ ضعف و وهم پیری

در آینه نیز ننگریدمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - زاندیشهٔ ضعف و وهم پیری

chkndaiٔ qut , ,il \dvd

nv Hdki kdc kk'vdnlتعداد ابیات منتشر شده : 367921