سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
انوری

تا بود راست حسابش چو حساب سنجر

چون که واوی که نه مقروست کنی زو نقصانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

انوری - تا بود راست حسابش چو حساب سنجر

jh f,n vhsj pshfa ], pshf sk[v

],k ;i ,h,d ;i ki lrv,sj ;kd c, krwhkتعداد ابیات منتشر شده : 373712